Pages

Monday, February 11, 2013

రగడ

శ్రీ శైల రగడ:
శ్రీ రమ్యంబుగ శ్రీ గిరి యాత్రకు
కూరిమి సతితో కూడి నడచితిని
పల్లెలు పురములు పట్టణంబులు
పేటలు దాటితి అడవులు కొండలు అన్నీ దాటితి
కంటిని శ్రీగిరి కన్నుల నిండా
వింటిని మహిమలు వీనుల నిండా
మహిమలు నేనేమని చెప్పుదు
మహిలోపల ఎన్నడు చూడము
ధారుణి లోపల ధౌతాచలమది
మేరుని కంటెను మిక్కుటమైనది
బ్రహ్మ నిర్మల బహిశృంగంబులు
నిర్మలమగు మాణిక్య కూటములు
కోటలు కొమ్మలు గోపురంబులు
తెరపిలేని బహు దేవాలయములు
పుణ్యస్థలంబులు పుణ్యవనంబులు
వాటమైన పూదోటలు మిక్కిలి
మాటలు నేర్చిన మంచి మృగంబులు
కామధేనువులు కల్పవృక్షములు
క్షేమకరంబగు చింతామణులు
అమృత గుండంబులు
కడు నైష్ఠికమును కలిగిన విప్రులు
విడువక శంభుని వేడెటి రాజులు
సంతత లింగార్చన గల శైవులు
శాంతులైన వేదాంతులు సిద్ధులు
గణ గణ మ్రోగెటి ఘంటనాదములు
విజయఘోషయగు శంఖనాదములు
వీరశైవులూ వీరాంగంబులు
సాధు బృందములు
కామిత భక్తులు
అగరుధూపములు
జపములు చేసెటి జంగమోత్తములు
తపములు చేసెటి తాపసోత్తములు
ప్రమధులు భక్తులు శైవ గణంబులు
గట్టిగ ఇది భూ కైలాసమ్మని
తప్పిపోక పాతాళ గంగలో
తెప్పున తేలుచు తీర్థంబాడుచు
చెలగుచు మడి వస్త్రంబులు కట్టితి
అనువుగ నుదుట విభూది ధరిస్తిని
పొదుపుగ మెడ రుద్రాక్షలు దాల్చితి
గురుకటాక్షమును గోప్యము చేసితి
గురు మంత్రంబును జపమును చేసితి
అకళంకుడనై ఆశ జయిస్తిని
శివ పంచాక్షరి మనసున నిలిపితి
శివ తత్త్వము పరిశీలన చేసితి
పంచేంద్రియంబులు పదిలము చేసితి
పంచ ముద్రలభ్యాసము చేసితి
అంతర్ముఖుడనైతిని
నాదబ్రహ్మానాదము వింటిని
లోపల తుమ్మెద నాదము వింటిని
వెలుగులకెల్లా వెలుగై వెలిగెడు
లోపల దీపము కంటిని
ఈవల చంద్రుండావల సూర్యుడు
కలిగిన స్థావరమైన నిదానము కంటిని
కంటికి ఇంపగు పండు వెన్నెల
విరిసిన షట్కమలంబులు షట్తలంబులు
పిండాండములో బ్రహ్మాండము కంటిని
అంతట అక్కడ చెంగల్వ కొలనులో
ఆడుచున్న రాయంచను పట్టితి
చాల వేయిస్తంభాల మేడలో
బాలిక కూడుకు కేళి సలిపితిని
మల్లిఖార్జునుని మదిలో దలచితి
ముందర భృంగికి మ్రొక్కి వేడితిని
నందికేశ్వరుని నమ్మి భజించితి
చండీశ్వరునకు దండం పెట్టితి
మళ్ళీ మళ్ళీ మహిమను పొగడుచు
పిళ్ళారయ్యకు ప్రియముగ మ్రొక్కితి
ద్వార పాలకుల దర్శనమాయెను
ద్వారమందు రతనాల గద్దెపై
చూచుతినెవ్వరు చూడని లింగం
చూచితి కేవల సుందర లింగం
నిరుపద్రవమగు నిశ్చల లింగం
ఆదితేజమగు ఐక్య లింగం
రాజితమైన విరాజిత లింగం
పూజనీయమగు పురాణ లింగం
లింగము గనుగొని లింగ దేహినై
లింగాంగులతో లింగ నిర్గుణ సంగతి కంటిని
లింగమందు మది లీనము చేసితి
జీవన్ముక్తుడనైతిని
అంకమందు భ్రమరాంబిక ఉండగ
మల్లికార్జునుని కోరి పూజించితి
దీపము పెట్టితి దివ్య దేహునకు
ధూపము వేసితి ధూర్జటికప్పుడు
తుమ్మిపూలతో పూజిస్తిని
కమ్మని నైవేద్యము పెట్టితి
సాగిలి మ్రొక్కితి సర్వేశ్వరునకు
జయ జయ జయ జయ జంగమరాయ
ఆది దేవుడవు ఆత్మ శరణ్య
దయ తప్పక ధవళ శరీర
భయముబాపుమీ భక్త నిదాన
ఎన్ని జన్మములు ఎత్తిన వాడను
నిన్ను తలంపక నీచుడనైతిని
ఎన్నడు విధమెరుగని వాడను
దుష్టమానసుడ గౌరీ రమణ
తామస గుణములు తగులాటంబులు
నియమము తప్పిన నీచవర్తనుడ
నిత్య దరిద్రుడ
అత్యాశయుడను
అజ్ఙాన పశువును
చేయరాని దుశ్చేష్టలు చేసితి
బాయరాని మీ భక్తుల బాసితి
సంసారంబను సంకెళ్ళల్లో
హింస పెట్టమిక ఏలుము తండ్రి
ముల్లోకంబులు ముంచెడు గంగను
సలలితముగా జడ ధరియిస్తివి
విన్నుని చేతను కన్ను పూజగొని
సన్నుతి కెక్కిన చక్ర మిచ్చితివి
ఆనక శైలకుమారిక కోరిన
సగము శరీరము ఇస్తివి
మూడులోకముల ముఖ్యము నీవే
మూడు మూర్తులకు మూలము నేవే
దాతవు నీవే
భ్రాతవు నీవే
తల్లివినీవే
తండ్రివి నీవే
బ్రహ్మము నీవే
సర్వము నీవే
పాలముంచుమిక నీటముంచుమీ
పాల బడితినో ఫాలలోచన
అనుచు ప్రణతులనిడుతు
ఇదిచదివినవారికి
కాలువలు త్రవ్వించి గన్నేర్లువేసి
పూలుకోసి శివునకు పూజించిన ఫలము
గంగి గోవులు తెచ్చిప్రేమతో సాకి
పాలు తీసి అభిషేకము చేసిన్న ఫలము
ఆకలితో నున్న అన్నార్తులకును
కమ్మనీ భోజనంబిచ్చిన్న ఫలము
భీతితో నున్నట్టి కడు దీనులకును
శరణిచ్చి రక్షించు విశేష ఫలము
అంతకన్నా ఫలమధికమయ్యుండు.

No comments:

Post a Comment