Pages

Monday, December 31, 2012

ఈశ్వరా!.......

ఈశ్వరా!.......
ధ్వజ వజ్రాంకుశ శంఖచక్ర హల మత్స్యచ్ఛత్ర కోదండ పం
కజ కల్పద్రుమ కుండలాది శుభరేఖాలంకృతంబై లస
ద్వ్రజకాంతా కుచ కుంకుమాంకిత భవత్పాదద్వయం బాత్మలో
విజయస్ఫూర్తి చెలంగఁ గొల్తు హరి
, గోవిందా! రమాధీశ్వరా!
కంబుగ్రీవము కౌస్తుభా భరణముల్ కర్ణాంత విశ్రాంత నే
త్రంబుల్ చారులలాటమున్ వదనపద్మంబున్ సునాసాపుటీ
బింబోష్ఠోరుకిరీటకుండలములున్ బీతాంబరంబుం గడున్
వెంబైయుండఁగ నిల్వు నామదిని
, గోవిందా! రమాధీశ్వరా!

నీ విఖ్యాత చరిత్రముల్విను చెవుల్ నీపూజకౌహస్తముల్
నీవాసంబుల కేగు పాదయుగము న్నిన్గాంచుమెల్చూపునిన్
గైవారంబొనరించు జిహ్వయును నీకై మ్రొక్కుమూర్ధంబు ని
న్భావింపంగల బుద్ధినాకొసఁగు సాంబా
! భక్తచింతామణి!

నీకీర్తిశ్రుతి నీకథాశ్రవణము న్నీపాదసంసేవయు
న్నీకళ్యాణగుణానువర్ణనము నీ నిత్యాను సంధానము
న్నాకుం బాయకయుండునట్లొసఁగుమన్నా జన్మజన్మంబుల
న్బాకారిస్తుతపాదపద్మ శివసాంబా
! భక్తచింతామణి! 

No comments:

Post a Comment