Pages

Tuesday, June 24, 2014

రుద్రాక్షలు స్త్రీలు ఖచ్చితంగా ధరించవచ్చు ఎటువంటి అనుమానం వద్దు! పురాణ ప్రమాణంతో సహా...


నమస్కారం!

జ్యొతిష్య శాస్త్రంలో శాస్త్రకారులకు, శాస్త్రజ్ఞ్యులకున్న అపార పాండిత్యం, దానిని ద్వార ఫలితాలను లెక్కించి చెప్పే సూచనలు ఎంతో శిరోధార్యం. ఐతే రుద్రాక్షల గురించి ఉన్న పురాణ ప్రమాణాలను తోసి పుచ్చే విధంగా పెద్దలైన వారు చెప్పడం ఎంతో సంభ్రమాశ్చర్యాలకు గురిచేసింది. ఇవి సాధారణంగా వీటిపై అవగాహన లేమి ఉన్న సాధారణ ప్రజానీకానికి అనుమానాలు పెంచేదిగా ఉంది.

 

ఘంటా పథంగా పురాణ ప్రమాణంతో చెప్పేదేమంటే రుద్రాక్షలు "అన్ని ఆశ్రమాల వారూ, స్త్రీలూ, అన్ని వర్ణాలవారూ నిత్యమూ ధరించాలి అని శివుని ఆజ్ఞ"

 

దానికి ప్రాతి పదిక శివ మహా పురాణంలోనే ప్రస్ఫుటంగా ఉన్నది. అందులోని ఆయాశ్లోకాలను "పురాణ ప్రమాణాలుగా" ఉటంకిస్తున్నాను పరిశీలించగలరు:-

{శివ పురాణం, విద్యేశ్వర సంహిత,  సాధ్య సాధన ఖండము, రుద్రాక్ష మహాత్మ్య వర్ణనం అనే ఇరవైఐదో అధ్యాయములోని 45 నుండి 47 శ్లోకములు}

శివ ఉవాచ:-

….......

వర్ణీ వనీ గృహీ యతీ నియమేన దధ్యాత్ ఏతద్రహస్యపరమో న హి జాతు తిష్ఠేత్

రుద్రాక్ష ధారణమిదం సుకృతైశ్చ లభ్యం త్యక్త్వేదమే తదఖలాన్నరకాన్ ప్రయాంతి!!

ఆదా వామలకాస్తతో లఘు తరారుగ్ణాస్తతః కంటకైస్సందష్టాః క్రిమిభిస్తనూపకరణచ్ఛిద్రేణ హీనాస్తథా!

ధార్యానైవ శుభేప్సుభిశ్చణకవద్రుద్రాక్ష మప్యంతతో రుద్రాక్షా మమ లింగ మంగలముమే సూక్ష్మం ప్రశస్త్రం సదా!!

"సర్వాశ్రమాణాం వర్ణాణమ్ స్త్రీ శూద్రాణాం శివాజ్ఞయా!

ధార్యాస్సదైవ రుద్రాక్షా యతీనాం ప్రణవేన హి!!

 

శివుడు పార్వతితో ఇలా చెప్పెను...

............ బ్రహ్మచారి, గృహస్థుడు, వానప్రస్థుడు మరియు సన్యాసి అందరూ నియమంగా రుద్రాక్షలను ధరించాలి. రుద్రాక్షలు లేకుండా ఒక క్షణమైనా ఉండరాదు. పూర్వ పుణ్యముచేతనే రుద్రాక్షధారణ అదృష్టం లభిస్తుంది. .... పురుగు పట్టినవి, పాడైనవి ధరించకూడదు, శుభముకోరువారందరూ ధరించాలి.. .. ఓ ఉమాదేవీ!  రుద్రాక్ష నాయొక్క మంగళకరమైన చిహ్నము. అన్ని వర్ణాలవారు, ఆశ్రమములవారు, స్త్రీలు, శూద్రులు అందరూ సర్వదా రుద్రాక్షలను ధరించవలెను అని ఈ శివుని ఆజ్ఞ!......

 

ఒక పరి రుద్రాక్ష జాబాల్యోపనిషత్, శివ మహాపురాణం, దేవీభాగవతం, స్కంద పురాణాలలోని రుద్రాక్ష మహిమ, వానికి సంబంధించిన ఆఖ్యానాలు చదవగలరు. బహుశః మీరు చెప్పినట్టు రుద్రాక్షలు పూర్వసుహాసినులు మాత్రమే ధరించాలన్నది కేవల శైవ మత సిద్ధాంతం కావచ్చు. కానీ అది పూర్వపక్షం.

 

మీ పరిశీలనకుగానూ శివ మహాపురాణంలోని రుద్రాక్ష మహాత్మ్యం అనే అధ్యాయంలోని 45 నుండి 48 శ్లోకాలు చూడగలరు. నాలుగు వర్ణాలవారూ, అన్ని ఆశ్రమాలవారు స్త్రీలతో సహా  ప్రతి ఒక్కరూ రుద్రాక్ష ధరించాలని శివును ఆజ్ఞగా పార్వతీ అమ్మవారికి చెప్పబడింది. అలాగే మహాత్మ్యం గురించి ఇతర పురాణాలలో స్త్రీలు ధరించిన ఆఖ్యానాలున్నాయి (ఒక ఆఖ్యానంలో పెంపుడు జంతువులైన పిల్లికి కోతికి కూడా ఆ స్త్రీ రుద్రాక్షలు ధరింపజేసిన ఘట్టం ఉంది,) అంతెందుకు మాయమ్మ పార్వతీ దేవి తపస్సు వర్ణిస్తూనే ఆమె రుద్రాక్షలు, విభూతి ధరించినదని వర్ణించడం జరిగింది... లలితా సహస్రంలో దక్షిణామూర్తి స్వరూపిణీ అన్నపేరూ ఉంది... ఇవన్నీ పరిశీలించి కేవల శివాద్వైతమో లేదాశైవ సాంప్రదాయపరంగా మాత్రమే కాక పురాణ ప్రమాణంతో వివరించి అందరికీ ఇవి అందుబాటులోకి తేవడం ఉత్తమం అని మనవి.

To be conted....
 

ధన్యవాదములతో..

No comments:

Post a Comment